Η ACTIVE Consulting αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της υποστηρίζει αποτελεσματικά ιδιώτες και επιχειρήσεις προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι:

  • Διαχείριση κρίσης
  • Επιχειρηματικός σχεδιασμός
  • Επιχειρηματικά σχέδια αναπτυξιακών προγραμμάτων

  • Προγράμματα χρηματοδότησης

  • Νομική υποστήριξη

  • Τραπεζικές διαπραγματεύσεις

  • Οικονομικός Σχεδιασμός

  • Παροχή Συμβουλών επί φοροτεχνικών και λογιστικών προβλημάτων

A. Οικονομική συμβουλευτική

Οργάνωση και λειτουργία οικονομικών εργασιών
Ανάπτυξη & υλοποίηση σχεδίων αναδιάρθρωσης
Ανάπτυξη και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων
αναδιάρθρωσης
Παροχή προσωρινής διαχείρισης συμπεριλαμβανομένων
διαπραγματεύσεων με συνεργάτες, προμηθευτές, πιστωτές και δανειστές
Οικονομική δέουσα επιμέλεια
Επαλήθευση δεδομένων
Ανεύρεση και αξιολόγηση στρατηγικών επενδυτών
Εξυγίανση

Β. Συμβουλευτική εταιρικής διακυβέρνησης

Διαχείριση προσωπικού και παρακολούθηση στόχων
Οργάνωση και ανάπτυξη βέλτιστων επιχειρηματικών δομών
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης προσωπικού και την υλοποίηση
των οργανωτικών αλλαγών
Διοικητική υποστήριξη εταιρικών υποθέσεων

Γ. Φορολογική και Λογιστική συμβουλευτική

Οργάνωση και λειτουργία λογιστικών εργασιών
Αξιολόγηση και διαχείριση φορολογικών υποθέσεων
Παρακολούθηση επιχειρηματικών δεδομένων
Φορολογική και λογιστική συμμόρφωση
Φορολογικός σχεδιασμός
Φορολογική δέουσα επιμέλεια

Δ. Νομική Συμβουλευτική

Νομική συμβουλή και υποστήριξη σε όλα τα νομικά πεδία
Νομική δέουσα επιμέλεια

E. Συμβουλευτική επιχειρησιακής ανάπτυξης

Εντοπισμός ευκαιριών για επιχειρηματική διεύρυνση
Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου
Προωθητικές ενέργειες για ενίσχυση πωλήσεων
Διοικητική υποστήριξη σε επαγγελματικές συμβάσεις