Δικαιούχοι

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις  που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Προϋπολογισμός έργων

Από 15.000 € έως 200.000 €

Υψος επιχορήγησης

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος,
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο  ή  για  την  απόκτηση  και  χρήση  πατεντών  και  για  τη  μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
 • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 • Ορυχεία και λατομεία
 • Μεταποίηση
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού & κλιματισμού
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων
 • Κατασκευές
 • Χονδρικό εμπόριο
 • Επισκευή οχημάτων & μοτοσυκλετών
 • Μεταφορά και αποθήκευση
 • Ενημέρωση και επικοινωνία
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες
 • Εκπαίδευση
 • Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία
 • Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Σε   περίπτωση   που   η   επιχείρηση   έχει   λάβει   ενίσχυση   από   προηγούμενο   πρόγραμμα   θα   πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € (ή 100.000 € για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Διαδικασία υποβολής – αξιολόγησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται  ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Η  έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  θα  είναι  στις  7.04.2016  και  θα  παραμείνει  ανοικτή  μέχρι  τις 20.05.2016.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ηλεκτρονικά κατατιθεμένων προτάσεων και σε περίπτωση έγκρισης θα πρέπει να κατατεθεί ο φυσικός φάκελος.

Η ACTIVE Consulting διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορήγησης και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Στηρίζει με υπευθυνότητα και συνέπεια τις επιχειρήσεις σε όλες τις διαδικασίες που απαιτεί το EΣΠΑ, από τη στάδιο της αξιολόγησης έως και την κρίσιμη φάση της υλοποίησης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επενδυτικής πρότασης υπολογίζει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την βαθμολογία που προκύπτει από τα κριτήρια αξιολόγησης. Επιπρόσθετα υπολογίζει τις χρηματοροές της επένδυσης, έτσι ώστε να γνωρίζει ο επιχειρηματίας το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειασθεί και σε ποια χρονική στιγμή.