Δικαιούχοι

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς  να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός έργων

Από 15.000 € έως και 60.000 €

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

 • Μεταποίηση
 • Κατασκευές
 • Μεταφορά και αποθήκευση
 • Ενημέρωση και επικοινωνία
 • Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (αρχιτεκτονικές, μηχανικών, διαφήμισης, φωτογραφικών)
 • Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (Ενοικίασης, συσκευασίας)
 • Εκπαίδευση
 • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (νοσοκομειακές, ιατρικά οδοντιατρικά επαγγέλματα, κοινωνική μέριμνα)
 • Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και ψυχαγωγία
 • Ορυχεία και λατομεία
 • Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων
 • Διαχείριση αποβλήτων

Επιλέξιμη εταιρική μορφή

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική επιχείρηση,  Συνεταιριστική   Επιχείρηση   καθώς   και   Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).  Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)
 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρουI δαπάνες ηλεκτρισμούI δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικήI λογιστική υποστήριξη)
 • Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
 • Δαπάνες προετοιμασίαςI υποβολήςI κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ύψος επιχορήγησης

Η επιχορήγηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Διαδικασία υποβολής – αξιολόγησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται  ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Η  έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  θα  είναι  στις  17.03.2016  και  θα  παραμείνει  ανοικτή  μέχρι  τις 27.04.2016.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ηλεκτρονικά κατατιθεμένων προτάσεων και σε περίπτωση έγκρισης θα πρέπει να κατατεθεί ο φυσικός φάκελος.

Σημειώνεται ότι ΠΡΙΝ την υποβολή του φυσικού φακέλου θα πρέπει να έχει γίνει η σύσταση της επιχείρησης (για περιπτώσεις υπό σύσταση επιχειρήσεων), η οποία θα πρέπει να διαθέτει ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ

Η ACTIVE Consulting διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορήγησης και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Στηρίζει με υπευθυνότητα και συνέπεια τις επιχειρήσεις σε όλες τις διαδικασίες που απαιτεί το EΣΠΑ, από τη στάδιο της αξιολόγησης έως και την κρίσιμη φάση της υλοποίησης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επενδυτικής πρότασης υπολογίζει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την βαθμολογία που προκύπτει από τα κριτήρια αξιολόγησης. Επιπρόσθετα υπολογίζει τις χρηματοροές της επένδυσης, έτσι ώστε να γνωρίζει ο επιχειρηματίας το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειασθεί και σε ποια χρονική στιγμή.