Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

 •  Υφιστάμενες επιχειρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίαςI οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
 •  Νέες επιχειρήσεις και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Προϋπολογισμός έργων

Από  15.000 € έως 1S0.000 €

Ύψος επιχορήγησης

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
 • Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες.
 • Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 • Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείταιI κατά μέσο όρο την διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα  πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Διαδικασία υποβολής – αξιολόγησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Η έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  θα  είναι  στις 29.04.2016  και  θα  παραμείνει  ανοικτή  μέχρι  τις 17.05.2016.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ηλεκτρονικά κατατιθεμένων προτάσεων και σε περίπτωση έγκρισης θα πρέπει να κατατεθεί ο φυσικός φάκελος.

Η ACTIVE Consulting διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορήγησης και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Στηρίζει με υπευθυνότητα και συνέπεια τις επιχειρήσεις σε όλες τις διαδικασίες που απαιτεί το EΣΠΑ, από τη στάδιο της αξιολόγησης έως και την κρίσιμη φάση της υλοποίησης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επενδυτικής πρότασης υπολογίζει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την βαθμολογία που προκύπτει από τα κριτήρια αξιολόγησης. Επιπρόσθετα υπολογίζει τις χρηματοροές της επένδυσης, έτσι ώστε να γνωρίζει ο επιχειρηματίας το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειασθεί και σε ποια χρονική στιγμή.